تابلو سازی انتراعی گونه ای از تابلو سازی است که در آن فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم تابلو ها استفاده می شود. 

 

غالبا از این تابلو سازی ها در برابر تابلو سازی های معمولی و ساده که رنگ ها و اشکال ساده ای دارند اطلاق می شود و بیشتر به کارهای هنری شبیه است و تابلو سازی هنری را در اختیار مشتری ها می گذارد حروف و رنگ ها در این تابلو سازی به صورت اشکال انتزاغی و بیشتر در هم فرو رفته و غیر از سبک متداول به کار می روند و جلوه و زیبایی خاصی به تابلوسازی می دهند.